MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  Загальне управління якістю (Total Quality Management (TQM))
Підготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарією Барань

стаття і автор коментар визначення
1Менеджмент качества: разрушая стереотипы
А.Д.Овсянко, консультант по вопросам управления
Основні положення поняття загального управління якістю, його детальний аналіз, інструментарій впровадження системи управління якістю на підприємстві.Менеджмент якості є поняттям, що включає діяльність, спрямовану на планування, забезпечення, контроль, аналіз та покращання якості продукції та послуг, що виробляються підприємством.

Менеджмент якості — скоріше концепція управління організацією, ніж технічна дисципліна.Система менеджменту якості — є системою процедур, правил, інформації, ресурсів, людей і т.д., що взаємодіють у рамках організації для встановлення та досягнення цілей в області якості.

2"Семь инструментов" управления качеством
Проект ISO 9000
Аналіз діяльності підприємства за допомогою 7 методів, який є передумовою прийняття рішень з питань управління якістю на підприємстві.
3Бюджетные системы - инструмент управления качеством
Юрий Адлер, Светлана Щепетова
Функції бюджетних систем, види бюджетів, методологія використання бюджетної системи, як інструменту управління якістю.
4Мониторинг потерь качества
А.Г. Курьян, Н.А. Рекуц, П.С. Серенков
Обгрунтування процесного підходу до менеджменту для ідентифікації місць втрати якості, методологія виділення бізнес-процесів IDEFO, схема моніторингу втрат якості.
5Система Качества как часть Системы Управления
"Современный менеджмент качества"
Єдина система менеджменту якості, що заснована на комплексі стандартів ІСО 9000, міжнародні стандарти та концептуальна основа ІСО 9000, документація системи якості.
6Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості – передумови конкурентоспроможності та лідерства
Сергій Єремєєв, консультант Еmеrgex Вusinеss Solutions
Принципи, мета, методи, інформаційні аспекти управління процесами підвищення якості.Управління якістю — це процес покращання усієї пов'язаної із об'єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення їх характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень.
7Загальне управління якістю — шлях до досягнення високого рівня досконалості
П. Я. Калита, президент Української асоціації якості
Основні концепції загального управління якістю, матриця визначення рівня розвитку підприємства відповідно до основних концепцій, Європейська модель досконалості.
8Пишем то, что делаем. Делаем, как написали
Жанна Микава, менеджер по качеству РИА "Стандарты и качество"
Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, структура документації СМЯ, загальні вимоги щодо викладення та оформлення документації СМЯ.Документована СМЯ — це модель, яка описує систему управління організацією на основі критеріїв якості, сформованих в цих стандартах.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно