ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- A -
Above-the-Line (ATL)
  • A term applied to "traditional" advertising such as posters, television and radio, that does not require a direct response but instead builds awareness of goods and services.
  • Marketing via the mass media (print, television, radio, posters/billboards and cinema)
ATL
Реклама на замовлення (рекламні заходи, які замовляються стороннім (зовнішнім) організаціям (рекламним агентствам, періодичним виданням, радіо- та телекомпаніям), а не проводяться співробітниками фірми чи рекламного агентства; вартість даної реклами не входить до бюджету рекламного відділу фірми чи вартість послуг рекламного агентства (знаходиться "над межею")).
Account
A record in which the changes for a balance sheet or income statement item are recorded.
Запис фінансової операції, рахунок-запис
Запис, який показує зміни в балансі або звіті про прибутки та збитки.
Accounts Payable
Amounts outstanding to suppliers for the purchase of goods or services on credit. Appears on the balance sheet of an enterprise as a current liability i.e., due within less than one year.
Кредиторська заборгованість, рахунки до оплати
Суми, які нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або послуг в кредит. В балансі підприємства записуються як короткотермінові зобов'язання, які повинні бути оплачені протягом одного року.
Accounts Receivable
Amounts owed to an enterprise by its customers for the purchase of goods or services provided on credit. Appears on the balance sheet of the enterprise as a current asset.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання
Суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Action Plan
A document used to guide the implementation of business process improvements. It contains task assignments, schedules, resource allocations, and evaluation criteria.
План дій
Документ, який регулює впровадження проектів по удосконаленню бізнес-процесів. Він включає розподіл завдань та закріплення обов’язків, графіки виконання, розподіл ресурсів і критерії оцінки.
Activity
A named procedure, function, or task that occurs over time and has recognizable results. Activities use up assigned resources to produce products and services. Activities combine to form business processes.
Робота
Процедура, підпроцес чи завдання, що відбувається протягом певного проміжку часу і має відчутні результати. Роботи "споживають" визначені ресурси для виробництва товарів та надання послуг. Роботи є складовим елементом бізнес-процесів.
Activity Model
A graphical representation of a business process that exhibits the activities that make up the business process. An activity model reveals the interactions between activities in terms of inputs and outputs while showing the controls placed on each activity and the types of resources assigned to each activity.
Модель робіт
Графічне представлення бізнес-процесу, яке відображає роботи, з яких складається бізнес-процес. Модель відображає взаємозв’язки між роботами шляхом зазначення “вхідних” та “вихідних” продуктів, контрольних точок та певних ресурсів для кожної роботи.
Activity Model As-Is
An activity model that portrays how a business process is currently structured. It is used to establish a baseline for subsequent business process improvement actions or programs.
Модель робіт “Як є”
Модель робіт, що відображає, як бізнес-процес структурований на даний момент. Використовується для встановлення “відправної точки”, необхідної для розробки наступних дій чи програм вдосконалення бізнес-процесів.
Activity Model To-Be
An activity model that results from a business process redesigned/ reengineering action or program. The TO-BE model shows how the business process will function after the improvement action is implemented.
Модель робіт “Як має бути”
Модель робіт після впровадження програми редизайну/ реінжинірингу бізнес-процесів. Модель “Як має бути” показує, як бізнес-процес буде функціонувати після впровадження програми вдосконалення бізнес-процесів.
Activity, Non-Value Added
Any activity that provides a negative return on the investment or allocation of resources to that activity. The enterprise benefits by allocating less resource to non-value added activities.
Робота, яка не приносить доданої вартості
Будь-яка робота, яка дає негативний прибуток на інвестований в неї капітал або виділені під неї ресурси. Підприємству вигідніше використовувати якомога менше ресурсів у роботах, які не приносять доданої вартості.
Activity, Value Added
Any activity that contributes directly to the performance of a mission, and could not be eliminated without impairing the mission.
Робота, яка приносить додану вартість
Будь-яка робота, що безпосередньо сприяє виконанню місії, і не може бути вилучена/ усунена без нанесення шкоди для місії.
Activity-Based Costing (ABC)
A form of cost accounting that focuses on the costs of performing specific functions (processes, activities, tasks, etc.), rather than on the cost of organizational units. Activity-Based Costing generates more accurate cost and performance information related to specific products and services than is available to managers through traditional cost accounting approaches.
Процесно-орієнтоване управління витратами
Форма обліку витрат, яка фокусується на витратах в рамках конкретних функцій (процесів, робіт, завдань і т.д.), а не на витратах організаційних підрозділів. Процесно-орієнтоване управління витратами забезпечує більш точну інформацію про собівартість та ефективність виготовлення конкретних товарів та послуг, ніж традиційна система обліку витрат.
Activity-Based Management
A system of management that seeks to optimize the value added activities performed by the enterprise while at the same time minimizing or eliminating the non-value added activities, resulting in overall improvements in the effectiveness and the efficiency of the enterprise.
Процесно-орієнтоване управління
Система управління, що забезпечує оптимізацію робіт підприємства, які приносять додану вартість, та мінімізацію або вилучення робіт, які не приносять доданої вартості. Результатом є загальне підвищення продуктивності та ефективності підприємства.
Amortization
The gradual writing off of an intangible asset such as goodwill, royalties or patents. Writing off insurance or bond premiums may also be referred to as amortization. Depreciation is a form of amortization when applied to the write off of fixed assets.
Амортизація нематеріальних активів
Поступове списання початкової вартості нематеріальних активів, таких як ціна фірми, роялті або патенти. Поступове списання страхових премій та надбавок до номінальної ціни облігацій також може називатись "Амортизацією". "Зношеність обладнання" є, по суті, видом амортизації, що використовується для списання основих коштів.
Annuity
A series, or one of a series, of equal payments due at regular intervals. Common types of annuities are insurance premiums, real estate rental payments, and pensions.
Ануітет
Ряд або один з ряду рівних по сумі платежів, які виплачуються через рівні проміжки часу. До ануітету належать страхові премії, орендна плата, за нерухомість, пенсії.
Assets
Items such as cash, accounts receivable, goods in inventory and other property owned by the enterprise. There are usually 3 kinds of assets:
1) Current Assets - cash and items expected to be converted into cash in the reasonably near future (usually less than one year);
2) Fixed Assets - durable items of relatively long life to be used by the enterprise in the production of goods and services rather than held for fairly prompt resale (e.g., property, plant and equipment, land);
Активи
Усе чим володіє підприємство (готівка, дебіторська заборгованість, обладнанння та майно підприємства). Існує три види активів:
1) оборотні фонди - готівка та кошти, які можуть бути досить швидко трансформовані в готівку (як правило, протягом року);
2) основні фонди з довгим терміном служби, що використовуються підприємством при виробництві товарів і послуг (наприклад, будівлі, споруди, земля, обладнання);
3) інші активи, які включають такі нематеріальні активи, як патенти і тор
Average Cost
Total cost of producing a given output divided by the number of units of output; it can also be calculated as the sum of average fixed costs and average variable costs.
Середня собівартість
Загальна сума витрат на виробництво, поділена на кількість вироблених одиниць продукції; також може бути підрахована як сума середніх постійних та середніх перемінних збитків.

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua