В.П.Савчук , директор Дніпро-
петровського центру післяпри-
ватизаційної підтримки підприємств
Перейти: в Розділ :: на Головну

Попередня стадія розробки й аналізу проекту

Після формулювання бізнес-ідеї майбутнього інвестиційного проекту виникає питання, чи здатне підприємство реалізувати цю ідею в принципі. Для відповіді на це питання необхідно проаналізувати стан галузі економіки, до якої належить підприємство, і розглянути стан підприємства на тлі відповідної галузі. Даний аналіз і є попередньою стадією розробки й аналізу інвестиційного проекту. У практиці західного проектного аналізу прийнято використовувати такі два критерії: зрілість галузі, конкурентноспроможність підприємства (його положення на ринку).

Аналіз зрілості галузі прийнято проводити шляхом віднесення її до одного з чотирьох станів розвитку: ембріонального, що зростає, зрілого і старіючого.

Нижче наводяться приклади ідентифікації галузей за ступенем зрілості.

 
 
Таблиця 1. Приклади зрілості галузей економіки
Ембріональна
Що росте Зріла Що старіє
Сонячна енергетика
Виробництво відеокасет   Суднобудування (Європа)
  Видобуток
вугілля (США)
   
Домашні комп'ютери
  Виробництво
годинників
 
    Виробництво
велосипедів
 

Відповідно до другого критерію необхідно визначити конкурентноспрможність підприємства в межах галузі, до якої воно належить. Іншими словами, необхідно з'ясувати положення даного підприємства на цільовому ринку товарів або послуг. Прийнято використовувати шість основних станів підприємства: домінуюче, сильне, сприятливе, хитке, слабке, нежиттєспроможне. Зіставляючи критерії зрілості галузі і конкурентної спроможності підприємства, ми можемо побудувати матрицю життєвих циклів підприємства.

Остаточним результатом попередньої стадії аналізу проекту є визначення положення конкретного підприємства за зазначеними критеріями, тобто з"ясування того, до якої конкретної “клітини” в матриці належить дане підприємство.

На основі наведеної формалізації може бути розглянута одна з можливих стратегій розвитку підприємства, поданих у таблиці 2.

Таблиця 2. Стратегії розвитку підприємства


Положення Стадії зрілості
на ринку Ембріональна Що росте Зріла Що старіє
Домінуюче Інвестуйте швидше, ніж сформуються вимоги ринку Утримуйте позиції.
Утримуйте частку
Утримуйте позиції. Розвивайтеся разом із галуззю Утримуйте позиції
Сильне Інвестуйте зі швидкістю, що диктується ринком Спробуйте поліпшити положення. Збільшуйте частку Утримуйте позиції. Розвивайтеся разом із галуззю Утримуйте позиції або підбивайте підсумки
Сприятливе Вибірково або цілком збільшуйте частку. Всі сили на збільшення ринкової частки Спробуйте поліпшити положення. Вибіркове збільшення частки Очікування або стабілізація. Знайдіть нішу і намагайтеся захищатися Підбивайте підсумки або поступово йдіть із ринку
Нестійке Вибірково підходьте до завоювання позицій Знайдіть свою нішу й захищайтеся Знайдіть нішу і утримуйте її або поступово йдіть із ринку Йдіть із ринку поступово або відразу
Слабке Нагору або геть Перебудовуйтесь або йдіть зовсім із ринку Перебудовуйтесь або поступово йдіть із ринку Йдіть із ринку відразу

Новий проект майже напевно приречений на невдачу, якщо положення підприємства відповідає нижній правій частині матриці.

Стадія попереднього аналізу не повинна бути тривалою за часом, і висновки, що робляться на попередньому етапі, переважно базуються на якісних оцінках. Проте ця стадія є необхідною, принаймні з таких двох причин:

  • при подальшому спілкуванні зі стратегічним інвестором питання зрілості галузі і конкурентного положення підприємства обов'язково будуть порушуватися, і до цього необхідно бути готовим заздалегідь,
  • якщо менеджери підприємства не подбають про такий аналіз, то стратегічний інвестор зробить це самостійно, і його висновки можуть бути не настільки оптимістичними.


Поняття проекту і проектного циклу

У міжнародній практиці план розвитку підприємства рекомендується готувати у вигляді певним чином оформленого бізнес-плану, що, по суті є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він називається “інвестиційним проектом”. Звичайно будь-який новий проект підприємства тією або іншою мірою пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найзагальнішому розумінні проект – це певним чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує визначену мету.

Проекти прийнято поділяти на тактичні і стратегічні. До останніх звичайно відносяться проекти, що передбачають зміну форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства і т.д.) або кардинальну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, перехід до цілком автоматизованого виробництва, і т.п.). Тактичні проекти звичайно пов'язані зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Для вітчизняної практики поняття проекту не є новим. Його характерна якість за часів СРСР полягала в тому, що основні напрямки розвитку підприємства, як правило, визначалися на вищому стосовно підприємства рівні управління економікою галузі. У нових економічних умовах підприємство в особі його власників і вищого складу управління повинно саме турбуватися про свою подальшу долю, самостійно вирішуючи всі стратегічні і тактичні питання. Діяльність у галузі інвестиційного проектування повинна бути організована належним чином.

Загальна процедура упорядкування інвестиційної діяльності підприємства стосовно конкретного проекту формалізується у вигляді так званого проектного циклу, що має п"ять етапів.

1. Формулювання проекту (іноді використовується термін “ідентифікація”). На даному етапі вищий склад керівництва підприємства аналізує поточний стан підприємства і визначає пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Результат даного аналізу оформлюється у вигляді певної бізнес -ідеї, спрямованої на вирішення найважливіших для підприємства завдань. Вже на цьому етапі необхідно мати більш-менш переконливу аргументацію стосовно можливості реалізації цієї ідеї. На даному етапі може з'явитися декілька ідей подальшого розвитку підприємства. Якщо усі вони видаються однаково корисними і здійсненними, то далі проводиться рівноцінна розробка декількох інвестиційних проектів з метою ухвалення рішення про найприйнятніші з них на завершальній стадії розробки.

2. Розробка (підготовка) проекту. Після того, як бізнес -ідея проекту пройшла першу перевірку, необхідно розвивати її до того моменту, коли можна буде прийняти тверде рішення. Це рішення може бути як позитивним, так і негативним. На цьому етапі потрібно поступове уточнення й удосконалення плану проекту у всіх його вимірах — комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціональному і т.д. Питанням надзвичайної важливості на етапі розробки проекту є пошук і збирання вихідної інформації для вирішення окремих завдань проекту. Необхідно усвідомлювати, що від ступеня достовірності вихідної інформації й уміння правильно інтерпретувати дані, що з'являються в процесі проектного аналізу, залежить успіх реалізації проекту.

3. Експертиза проекту. Перед початком здійснення проекту дуже бажаним етапом його життєвого циклу є його кваліфікована експертиза. Якщо істотну частку фінансування проекту становить внесок стратегічного інвестора (кредитного або прямого), він сам проведе цю експертизу, наприклад, за допомогою певної авторитетної консалтингової фірми, вважаючи за принцип витратити певну суму на цьому етапі, ніж втратити велику частину своїх грошей у процесі реалізації проекту. Якщо підприємство планує здійснення інвестиційного проекту переважно за рахунок власних коштів, то експертиза проекту також дуже бажана для перевірки відповідності основних положень проекту.

4. Здійснення проекту. Стадія здійснення охоплює реальний розвиток бізнес- ідеї до моменту, коли проект цілком запроваджується в експлуатацію. Сюди входить відстеження й аналіз усіх видів діяльності в міру їх виконання і контроль із боку наглядових органів всередині країни і/або іноземного або вітчизняного інвестора. Дана стадія включає також основну частину реалізації проекту, завдання якої в остаточному підсумку полягає у перевірці достатності грошових потоків, що генеруються проектом для покриття вихідної інвестиції і забезпечення бажаної інвесторами віддачі на вкладені гроші.

5. Оцінка результатів. Оцінка результатів проводиться як після завершення проекту в цілому, так і в процесі його виконання. Основна мета цього виду діяльності полягає в отриманні реального зворотного зв'язку між закладеними в проект ідеями і ступенем їх фактичного виконання. Результати подібного порівняння створюють неоціненний досвід розроблювачів проекту, дозволяючи використовувати його при розробці і здійсненні інших проектів.

При проведенні експертизи проекту також буде корисно використовувати опублікований матеріал, тому що в остаточному підсумку суть експертизи полягає в перевірці відповідності того, що становить зміст розробленого інвестиційного проекту.

Нині для України актуальним заходом залучення інвестора є варіант створення спільного підприємства у вигляді акціонерного товариства за участю української сторони (реципієнта) і закордонного партнера (інвестора). У цьому випадку ініціатива, як правило, виходить від реципієнта, що намагається зацікавити потенційного інвестора. Успіх прийняття інвестиційного проекту істотно залежатиме від ступеня задоволення вимог закордонного інвестора, що можуть бути специфічними. У даному випадку етапу розробки інвестиційного проекту може передувати стадія підготовки інвестиційних пропозицій (або інвестиційного меморандуму). У цей документ включаються докладні відомості про реципієнта, результати його діяльності в минулому, номенклатуру продукції, стратегію і тактику поведінки на ринку і ряд інших даних. Крім того, необхідно підготувати результати інвестиційного аналізу, який виконується без зайвої деталізації і з можливим висвітленням декількох інвестиційних сценаріїв. Після схвалення потенційним інвестором цього меморандуму відбувається детальна розробка інвестиційного проекту з урахуванням зауважень і побажань інвестора. Така схема організації робіт дозволяє заощаджувати зусилля реципієнта.

Перейти: До верху :: в Розділ :: на Головну

Відгуки

Ale
This is really strong, fellows!!!
2004-04-23 18:11:40
Відповісти

Якщо Ви бажаєте подискутувати із конкретним читачем, то це можливо робити безпосередньо в нашому форумі.

Ваше ім'я:
E-mail:
Коментар: 
 

  
bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua