ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- D -
Data
Symbols representing instances, or occurrences, of specific meanings in the real world.
Дані
Символи, які репрезентують приклади чи явища особливого значення у реальному світі.
Debt
An amount of money or other property owed by one person or organization to another.
Запозичений капітал, заборгованість
Грошові суми або інше майно, яке приватна особа або організація заборгувала іншій приватній особі або організації.
Demand
Desire and ability to purchase a commodity or service.
Попит
Бажання та платоспроможність купити товар або послугу.
Deming Cycle
The Deming Cycle is a set of activities (Plan, Do, Check, Act) designed to drive continuous improvement. Initially implemented in manufacturing, it has broad applicability in business. First developed by Walter Shewhart, it is more commonly called the Deming cycle in Japan where it was popularized by Edwards Deming.
Цикл Шухарта-Демінга (Цикл PDCA)
Відома модель безперервного поліпшення процесів, що одержала назву циклу Шухарта-Демінга або циклу PDCA — плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act). При її застосуванні в різноманітних областях діяльності дозволяє ефективно управляти цією діяльністю на системній основі.
Depreciation
In accounting this refers to the process of allocating a portion of the original costs of a fixed asset to each accounting period so that the value is gradually used up (written off) during the course of the asset's estimated useful life.
Зношеність, амортизація
В бухгалтерському обліку цей термін означає списання частини первинної вартості основного капіталу в кожний звітний період таким чином, що в кінці кінців вся вартість того чи іншого об'єкту основного капіталу виявляється повністю списаною за час служби.
Devaluation
A reduction of the official value of currency by government action under a fixed exchange rate system.
Девальвація
Зниження офіційного установленого курсу обміну валюти на основі рішення уряду в умовах дії системи твердих валютних курсів.
Digital asset
Digital asset is an information resource derivative of the right to a value and circulating in the distributed ledger in the form of a unique identifier.
Цифровий актив
Цифровий актив — інформаційний ресурс похідний від права на цінність та такий, що обертається у розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора.
Direct Costs
Cost which can be identified direct with a particular activity or product.
Прямі затрати
Витрати, які можуть бути безпосередньо зв'язані з певною діяльністю або видом продукції.
Discounted Cash Flow (DCF)
Future cash flows multiplied by discount factors to obtain present value.
Дисконтований грошовий потік
Метод оцінки майбутніх потоків чистих грошових коштів шляхом їх приведення до поточної вартості через дисконтування.
Discounting
1. Application of a discount or rate of interest to a capital amount or title to such an amount. Calculations of the price or present value of a bill before maturity, by discounting at the current appropriate rate of interest.
2. The pledging of amounts owed by debtors (accounts receivable) as collateral against a loan.
3. An adjustment of present prices in line with expected future changes in commodity prices, security prices, or exchange rates due to the anticipated change in profit
Дисконтування
1. Застосування коефіцієнта дисконтування або процентної ставки до суми капіталу або до права на такий капітал. Розрахунок ціни або поточної вартості векселя до настання строку плати шляхом зменшення його вартості з використанням поточної процентної ставки.
2. Використання дебіторської заборгованості (рахунків до одержання) в якості забезпечення при одержанні позики.
3. Коректування поточних цін в зв’язку з очікуваними змінами прибутку або по якимось іншим причинам у відповідності з оч
Diversification
1. Holding of a wide variety of different financial assets, each with its own set of risks, in order to reduce the overall risk of a portfolio.
2. In general business practice, extending the range of goods and services and/ or of geographic region, in order to spread the risk and to reduce dependence upon cyclical activities.
Диверсифікація
1. Володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниженя загального ступеня ризику портфеля в цілому.
2. Загальна ділова практика, направлена на розширення номенклатури товарів і послуг та/або географічної території, для того, щоб розосередити ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу.
Divestiture
Transfer and/or liquidation of state-owned enterprises, i.e. their assets and investments through sale, employee buy-out, etc.
Відчуження, вилучення (власності)
Передача і/або ліквідація власності державних підприємств, тобто їх активів та інвестицій, шляхом продажу, викупу робітниками підприємства тощо.
Dividends
The proportion and amount of income designated by the Board of Directors for distribution to the shareholders of an incorporated company in proportion to their holding of shares of the company, with regard to the respective rights of various classes of shareholders.
Дивіденди
Частина прибутку компанії, яка призначена керівництвом компанії для розподілу між акціонерами пропорційно кількості акцій, що вони мають в розпорядженні та відповідно до прав, що має кожна група акціонерів.
Driver
An activity or condition that has a direct influence on the operational performance or cost structure of other activities.
Чинник (драйвер)
Робота чи умова, що мають прямий вплив на операційну роботу чи структуру затрат інших робіт.
Dumping
The practice in international trade of selling a commodity at a lower price in the export market than in the domestic market for reasons which are not related to differences in costs of servicing the 2 markets. For example, to eliminate competition and gain a monopoly or to dispose of temporary surpluses. The imposition of special import duties (countervailing duties) to counteract dumping policies is allowed by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Демпінг
Практика, яку використовують у міжнародній торгівлі, коли товар на експортному ринку продається за ціною нижчою від внутрішньої ціни даного ринку, наприклад, для того, щоб позбутися конкурентів, стати монополістом, чи ліквідувати надлишковий запас товарів, що тимчасово виник. Такий рівень ціни не зв’язаний з різницями у витратах по обслуговуванню цих двох ринків. Для боротьби з такого роду демпінговими цінами Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГУТТ) допускає введення спеціального імпортногbigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic