ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- E -
EBITDA
EBITDA is an abbreviation for "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization." It is calculated by taking operating income and adding back to it interest, depreciation and amortization expenses. EBITDA is used to analyze a company's operating profitability before non-operating expenses (such as interest and "other" non-core expenses) and non-cash charges (depreciation and amortization).
EBITDA
Прибуток до виплати відсотків і податку на прибуток, до вирахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Цей показник використовується для аналізу операційної прибутковості компанії перед вилученням неопераційних витрат (таких як відсотки та „інші” неосновні витрати) та безготівкові витрати (амортизація матеріальних та нематеріальних активів).
Economic Analysis
A formal method of comparing two or more alternative ways of accomplishing a set objective, given a set of assumptions and constraints and the costs and benefits of each alternative, such that the analysis will indicate the optimum choice.
Економічний аналіз
Формальний метод порівняння двох чи більше альтернативних методів досягнення встановленої цілі, з урахуванням припущень і обмежень, затрат і прибутків кожної альтернативи, таким чином, щоб аналіз забезпечив прийняття оптимального рішення.
Economies of Scale
Reduction of costs per unit of output resulting from an increase in output.
Ефект масштабу
Зниження витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва.
Employee Learning and Growth Perspective
Measures in this perspective are often considered "enablers" of measures appearing in the other three perspectives. Employee skills, availability of information, and organizational climate are often measured in this perspective.
Фокус на навчання та розвиток персоналу
Це сукупність індикаторів, які здебільшого є провідниками у забезпеченні досягнення результатів трьох інших перспективів. Зазвичай в цій перспективі вимірюються здібності персоналу, доступність інформації та клімат в організації.
Enterprise
Used generically, the aggregate of all functional elements participating in a business process improvement action regardless of the organizational structure housing those functional elements.
Підприємство
У загальному значенні, підприємство визначають як сукупність усіх функціональних елементів, які беруть участь у вдосконаленні бізнес-процесів, незалежно від організаційної структури, до якої входять ці функціональні елементи.
Enterprise Model
A high-level model of an enterprise’s mission, process, and information architecture used as a standard reference for constructing data and activity models and information systems.
Модель підприємства
Високорівнева модель місії, процесів і інформаційної архітектури, які використовуються як стандарт для побудови моделей даних і робіт та інформаційних систем.
Enterprise Resource Planning (ERP)
A business management system that integrates all facets of the business, including planning, manufacturing, sales, and marketing. As the ERP methodology has become more popular, software applications have emerged to help business managers implement ERP in business activities such as inventory control, order tracking, customer service, finance and human resources.
Управління ресурсами підприємства
1. Інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень.
2. Методологія ефективного планування і управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень клієнтів в сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг.
Entity
A business or other organization for which a set of accounts are kept.
Економічна одиниця, суб’єкт господарчої діяльності
Компанія, концерн або інша форма організації, для якої ведеться самостійний бухгалтерський облік і звітність.
Entrepreneur
An economic agent who perceives market opportunities and organizes, manages, and assumes the risk of an enterprise or business.
Підприємець
Людина, яка усвідомлює можливості, що відкриваються в даних економічних умовах, і створює підприємство або бізнес, управляє ним і бере на себе всі пов'язані з цим ризики.
Entry
The accounting record made for a single transaction.
Проводка, бухгалтерський запис
Запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Equity
1. Capital supplied by (1) equity investors and (2) the entity's retained earnings.
2. The residual value (net worth) of a company's assets that remains after deducting its liabilities. The difference between a firms assets and liabilities.
3. Claims of equity investors to share in the net income and the assets of a firm.
4. Common stock and preferred stocks.
Власний капітал компанії, акціонерний капітал
1. Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії.
2. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
3. Претензії (вимоги) з боку інвесторів у власний капітал на частку в чистому прибутку підприємства і в його активах.
4. Сума звичайних і привілейованих акцій компанії.
Excess Capacity
1. The difference between the actual output and the highest possible output in a firm, industry, sector, or economy.
2. The amount by which actual output falls short of maximum short-run average total cost. In perfect competition, excess capacity may only exist in the short term, whereas sustained excess capacity is a feature of firms in monopolistic competition.
Надмірні виробничі потужності
1. Різниця між фактичним випуском продукції та максимально можливим виробництвом в масштабах фірми, галузі, сектору або економіки країни в цілому.
2. Сума, на яку фактичний випуск продукції нижчий максимального виробництва на повну потужність і яка відповідає загальним середнім мінімальним витратам на виробництво в короткостроковій перспективі. При ідеальній конкуренції надмірні виробничі потужності можуть існувати тільки короткий час: довгочасна наявність надмірних виробничих потужностей
Expenditures
In the language of accounting, an expenditure (as opposed to an expense) refers to a cash outlay made or a liability incurred to obtain an asset or service, the benefits of which may extend beyond the current accounting period.
Видатки
На мові бухгалтерського обліку видатки на відміну від затрат відносяться до грошових видатків або заборгованості, яка виникла в зв’язку з придбанням активів або послуг, користь від яких може відчуватися і після закінчення поточного звітного періоду. Тобто, видатки – це зменшення активів або збільшення зобов’язань в зв’язку з придбанням товарів або послуг.
Expense
A cost incurred in the process of producing the goods and services delivered in order to earn revenue attributed to a given accounting period. Includes both direct costs overheads, and non-operating expenses (e.g., interests).
Затрати
Витрати, які виникли в процесі виробництва товарів і виконання послуг з метою одержання прибутків, які відносяться до даного звітного періоду і включають як прямі витрати і накладні видатки, так і неопераційні витрати, наприклад, виплату процентів по кредитах. Затрати – це зменшення власного капіталу підприємства протягом звітного періоду в результаті діяльності цього підприємства, тобто це ресурси, які були використані або спожиті протягом даного звітного періоду.bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic