ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- I -
IDEF
Integrated Definition Language.
IDEF
Мова інтегрованих визначень (назва стандартів).
IDEF Modeling Techniques
A combination of graphic and narrative symbols and rules designed to capture the processes and structure of information in an organization. IDEF0 is an activity modeling technique; IDEF1X is a rule, or data, modeling technique.
Техніки моделювання IDEF
Комбінація графічних і мовних символів та правил, розроблених для фіксації процесів і структури інформації в організації. IDEF0 - це техніка моделювання робіт. IDEF1Х - це техніка моделювання правил, даних.
Illiquidity
Deficiency in liquid assets. A situation in which assets cannot be quickly and easily turned into money.
Неліквідність
Недостатність ліквідних активів. Таке становище, коли активи не можуть бути швидко і легко перетворені в наявні гроші.
Income
Net profit after taxes. The amount by which equities increased as a result of operations during a period of time.
Прибуток
Чистий прибуток після сплати податків. Сума, на яку виріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії.
Indirect Costs
Costs common to a multiple set of objectives/ processes and not directly assignable to such objectives in a specific time period. Such costs are usually allocated by systematic and consistent techniques to products, processes, services or time periods.
Непрямі затрати
Спільні затрати для різних задач/ процесів, які прямо не розподіляються по цих завданнях/ процесах протягом певного періоду часу. Такі витрати зазвичай розподіляються систематичним і постійним методом по продуктах, процесах, послугах і часових періодах.
Inflation (Inflation Rate)
The inflation rate is the percentage annual increase in a general price level. Hyperinflation is inflation at extremely high rates (say 1 thousand, 1 million or even 1 billion percent a year). Galloping inflation is a rate of 50 or 100 or 200 percent annually. Moderate inflation is a price-level rise that does not distort relative prices or incomes severely.
Темпи інфляції
Середньорічне збільшення загального рівня цін в процентах. Гіперінфляція – це інфляційний процес з надзвичайно високими темпами інфляції, наприклад 1.000%, 1.000.000% або навіть 1.000.000.000% в рік. Інфляційний процес з темпами в 50, 100 або 200% в рік називають галопуючою інфляцією. Стримана інфляція – це такий загальний темп росту цін, який не приводить до значного порушення співвідношення цін або прибутків.
Information System
Arrangement of computers, communications facilities, software code, and data designed to support a business process.
Інформаційна система
Сукупність комп’ютерів, засобів комунікації, комп’ютерних систем і даних для підтримки реалізації бізнес-процесів.
Infrastructure
The basic installations and facilities (especially transportation, communications, sewage and water systems, and power generation systems) on which the growth of a community or an economy depends.
Інфраструктура
Основні споруди і послуги (зокрема транспорт, зв'язок, системи каналізації, водопостачання, енергозбереження), від яких залежить розвиток як окремих населених пунктів, так і економіки в цілому.
Input
The financial and non financial resources the organization obtained or received to produce its output.
Вхідний продукт
Фінансові або нефінансові ресурси організації, отримані чи придбані для виробництва вихідного продукту.
Intangible Assets (Intangibles)
An asset that has no physical substance, such as the protection provided by an insurance policy or goodwill.
Нематеріальні активи
Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Integration
The process of taking discrete products or components and making them work together as if they were one product; or the same concept applied to processes.
Інтеграція
Процес об’єднання окремих продуктів та компонентів у процесі роботи таким чином, якби вони були одним продуктом. Така ж концепція застосовується і до бізнес-процесів.
Interest
The charge for the use of money or capital paid at agreed intervals by the user, and commonly expressed as an annual percentage of the outstanding principal.
Проценти
Сума, яка виплачується боржником кредитору через певні проміжки часу за користування кредитом або капіталом; виражається у вигляді щорічного проценту від невиплаченої суми боргу, що залишився.
Internal Process Perspective
Measures in this perspective are used to monitor the effectiveness of key processes the organization must excel at in order to continue adding value for customers, and ultimately, shareholders.
Фокус на внутрішню організацію
Це сукупність індикаторів, що використовуються для спостереження за ефективністю тих основних бізнес-процесів, якими організація має володіти бездоганно для того, щоб продовжувати створювати додану вартість для клієнтів і, як результат, акціонерів.
Internal Rate of Return (IRR)
Discount rate at which the present value of the future cash flows of an investment equal the cost of the investment. It is found by a process of trial and error; when the net present value of cash outflows (the cost of the investment) and cash inflows (returns on the investment) equals zero, the rate of discount being used is IRR. When IRR is greater than the required return the investment is acceptable.
Внутрішня норма прибутку
Коефіцієнт дисконтування, при якому поточна приведена вартість майбутніх надходжень коштів на дані інвестиції рівна затратам на ці інвестиції. Визначається методом проб і помилок; коли чиста приведена вартість, тобто різниця між приведеними наявними затратами на інвестиційний проект і приведеними наявними надходженнями (тобто прибутки) по даному проекту рівна нулю, коефіцієнт дисконтування (приведення), який дав такий результат, і буде внутрішньою нормою прибутку по проекту. Якщо внутрішня норм
Inventories
For a manufacturing company, consists of raw materials, work-in-progress, finished goods, and spare parts.
Товарно-матеріальні запаси
Для компанії, зайнятої у виробничій сфері – це сировина, незавершене виробництво, готові вироби та запасні частини.
Investment Company (Investment Fund)
A company (or fund) that uses its capital to invest in other companies.
Інвестиційна компанія, інвестиційний фонд
Компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії.
Investments
Securities that are held for a relatively long period of time and are purchased for reasons other than the temporary use of excess cash. They are non-current assets.
Інвестиції
Вміщення коштів у цінні папери на порівняно довгий період часу, мета придбання такого роду цінних паперів не в тому, щоб використати тимчасово бездієвий наявний грошовий капітал, а в тому, щоб сформувати активи довгострокового користування.
ІT Іnfrastructure Lіbrary (ITIL)
Selected Thesaurus (Definitions, Comments, Article Links) >>
Бібліотека ІT-інфраструктури
Рекомендований тезаурус (визначення, коментарі, статті) >>bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic