ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- B -
Bad Debts
Estimated amount of receivables that will never be collected.
Безнадійні борги
Приблизна сума по рахунках дебіторів, яка, за думкою компанії, ніколи не буде одержана.
Balanced Scorecard (BSC)
Selected Thesaurus (Definitions, Comments, Article Links) >>
Збалансована система iндикаторiв ведення бiзнесу
Збалансована система iндикаторiв ведення бiзнесу — управлiнський iнструмент, який забезпечує опис стратегiї, збалансований вимiр поступу компанiї в реалiзацiї стратегiї: у створеннi цiнностi Споживачу, у фокусi та координацiї персоналу на її створення.
Рекомендований тезаурус (визначення, коментарі, статті) >>
Balanced Scorecard Perspectives
Перспективи в системі індикаторів ведення бізнесу
Baldridge Award
A national award named after the United States Secretary of Commerce Malcolm Baldrige. The purpose of the Malcolm Baldrige National Quality Award is to encourage organizations to examine their existing quality status and to become more involved in the movement towards continuous quality improvement.
Нагорода Болдріджа
Нагорода на честь Секретаря Комітету комерції і торгівлі США Малколма Болдріджа. Офіційна назва - Національна нагорода якості Малколма Болдріджа. Мета цієї нагороди - стимулювати організації до вивчення якості своїх товарів та послуг і переходу до безперервного покращення якості.
Bankruptcy
The situation of a company whose liabilities exceed its assets where a legal petition has been filed and accepted under the bankruptcy law.
Банкрутство
Стан компанії, коли її зобов'язання перевищують її активи, і компанія офіційно заявила про свою неплатоспроможність у відповідності до закону про банкрутство.
Barriers to Entry
Economic or technical factors that prevent or make it difficult for new firms from entering a market or industry and competing with existing suppliers.
Бар'єри входу
Економічні та технічні фактори, які не допускають або ускладнюють вихід на ринок або в галузь нових компаній, для того, щоб не створювати додаткової конкуренції для вже існуючих компаній.
Below-the-Line (BTL)
  • All advertising communications where no commission is payable, outside the five major media — the press, television, radio, cinema and outdoors; below-the-line includes direct mail, print such as sales literature and catalogues, sponsorship, merchandising, exhibitions, etc.
  • Marketing via methods other than mass media
BTL
Внутрішнє рекламування, рекламування власними силами (рекламні заходи, які проводяться співробітниками компанії без залучення сторонніх організацій (рекламних агентств, періодичних видань, радіо- та телекомпаній) та які не потребують виплати агентських комісійних; вартість цієї реклами входить до бюджету рекламного відділу фірми чи вартість послуг рекламного агентства (знаходиться "під межею")).
Benchmarking
Selected Thesaurus (Definitions, Comments, Article Links) >>
Бенчмаркінг
Рекомендований тезаурус (визначення, коментарі, статті) >>
Best Practice
A way or method of accomplishing a business function or process that is considered to be superior to all other known methods.
Краща практика
Спосіб чи метод реалізації бізнес-процесів, який вважається найкращим серед усіх інших відомих методів.
Black Economy
Underground economic activity which is not declared for taxation purposes and not included in official statistics. It should not be confused with a black market which is illicit trade in goods in most cases produced legitimately.
“Чорна” або тіньова економіка
Прихована економічна діяльність, яка не показується в податковій декларації та офіційній статистиці. Не слід плутати з “чорним ринком”, коли незаконно продаються товари, вироблені частіше за все законно.
Black Market
A situation in which goods or currencies are sold illegally at prices and rates that violate considerably the government price ceiling.
“Чорний” ринок
Ринок товарів і валюти, на якому укладають незаконні угоди за цінами та курсами, що значно відрізняються від зафіксованих державою.
Bond
Fixed interest, long-term corporate or government securities issued under formal legal procedure. Bonds usually pay interest at regular intervals on the outstanding balance until fully repaid.
Облігація
Довгостроковий цінний папір з фіксованим доходом. Цей цінний папір видається приватними компаніями або державою у відповідності з прийнятою юридичною процедурою. Проценти по облігаціях звичайно виплачуються через рівні проміжки часу з суми боргу, що залишається, до повного погашення.
Book Value
The net amount at which an asset appears on the books. Usually cost less accumulated depreciation.
Залишкова вартість основного капіталу, балансова вартість активів
Вартість основного капіталу в грошовому вираженні на певний момент часу, яку вказано в балансі. Як правило, дорівнює вартості придбання мінус накопичена амортизація.
Break-Even Point
That volume or level of operation at which total costs are equal, the point at which there is neither profit nor loss.
Точка беззбитковості
Об'єм або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збитків.
Business Process
Any activity or group of activities that takes an input, adds value to it, and provides an output to an internal or external customer.
Бізнес-процес
Будь-яка діяльність або група діяльностей, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача.
Business Process Improvement (BPI)
The betterment of an organization‘s business practices through the analysis of activities to reduce or eliminate non-value added activities or costs, while at the same time maintaining or improving quality, productivity, timeliness, or other strategic or business purposes as evidenced by measures of performance.
Вдосконалення бізнес-процесу
Покращення організації бізнесу компанії через аналіз робіт з метою: зменшення витрат чи вилучення робіт, що не приносять доданої вартості, а також збереження на тому ж рівні або покращення якості, рівню продуктивності, своєчасності або інших стратегічних цілей чи цілей бізнесу, закріплених оціночними індикаторами.
Business Process Redesign
The action of analyzing As-Is activity models with the intent to construct a To-Be activity model that will yield potential improvements in the performance of the business process.
Редизайн бізнес-процесів
Аналіз моделі робіт “Як є” з метою її перебудови у модель робіт “Як має бути”, яка забезпечить потенційні покращення у організації бізнес-процесу.
Business Process Reengineering
The fundamental rethinking and radical redesign of business processes to bring about dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service, and speed.
Реінжиніринг бізнес-процесів
Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення суттєвих покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність.
Business Process Reengineering Principles
The principles of BPR form the foundation for achieving dramatic mission performance gains. These principles include:
  1. Top management must be supportive of and engaged in reengineering efforts to remove barriers and drive success.
  2. An organization’s culture must be receptive to reengineering goals and principles.
  3. Major improvements and savings are realized by focusing on the business from a process rather than a functional perspective.
  4. Processes should be selected for ree
Принципи реінжинірингу бізнес-процесів
Принципи РБП є основою для досягнення значного покращення результативності бізнесу. Ці принципи включають:
  1. Топ-менеджмент повинен підтримувати і залучати до реінжинірингу з метою усунення бар`єрів і сприяння успіху.
  2. Культура організації повинна бути сприймаючою, “відкритою” для цілей та принципів реінжинірингу.
  3. Основні вдосконалення та фінансові результати досягаються шляхом фокусування на бізнесі з позицій процесів, а не функцій.
  4. Процеси для реінжинірингу повинні відб
Business to Business (B2B)
Products and services designed to be sold to other businesses.
Бізнес для бізнесу
Сектор ринку, орієнтований на організацію взаємодії між компаніями в процесі виробництва і продажу товарів або послуг.
Business to Consumer (B2C)
Products and services designed to be sold to the general public.
Бізнес для споживача
Сектор ринку, орієнтований на роботу з кінцевими фізичними споживачами товарів або послуг.
Business Valuation
Business Valuation Glossary (PDF format) >>
Оцiнкa бiзнесy
Термiнологiя Американської Спілки Оцінювачів (American Society of Appraisers - ASA) >>
By-product
A product resulting from a process designed for the production of some other product. A normal and unavoidable outcome of the production process. By-products are allocated a share of joint costs such that the expected gain or loss upon their sale is zero.
Субпродукт
Продукт, отриманий при виробництві для виготовлення іншого продукту. Це нормальний результат виробничого процесу, якого неможливо уникнути. На субпродукти відноситься частина загальних виробничих затрат, при цьому очікувані прибутки або збитки від його продажу рівні нулю.bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic